Субота, 21.09.2019, 17:24
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Череповецька загальноосвітня школа I-II ступенів

Категорії розділу
Все для учнів. [5]
Корисні матеріали для учнів.
На допомогу вчителю. [4]
Корисніматеріали для вчителя.
Батькам на допомогу. [3]
Корисні матеріали для батьків.
Друзі сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 10
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » На допомогу вчителю.

Правове виховання
  1.          Правове виховання підлітків. Мета та завдання правовиховної діяльності.

         Правове виховання – виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних органів, територіальних органів юстиції, служб у справах дітей та молоді, служб у справах дітей та інших органів соціального спрямування та громадських організацій, яка спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки підлітків.

         Основні завдання правової освіти в Україні на сучасному рівні визначені Національною програмою правової освіти населення, затвердженою Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року.     Правова освіта   населення  полягає  у  здійсненні  комплексу заходів  виховного,  навчального  та   інформаційного   характеру, спрямованих  на  створення  належних  умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації  громадянами  своїх  прав  і свобод,  а також виконання покладених на них обов'язків.

          Правова освіта є складовою частиною системи освіти і  має  на меті    формування    високого    рівня   правової   культури   та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

         Надання правової  освіти має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх,  професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

          Початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються  навички їх дотримання,  виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.

Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Прилучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов'язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.

            Порівняно з іншими складниками виховання воно має свою специфіку, що визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді в суспільстві. Школярі матеріально залежні від батьків чи опікунів, їх самостійність і активність коригує педагогічний колектив, їм бракує правових знань і досвіду правових відносин, вони мають засвоювати правові закони, які регулюють їхнє життя і діяльність як неповнолітніх, і правові норми, якими їм доведеться керуватися в майбутньому.

            У правовиховній роботі школи, як правило, існують певні недоліки: у її змісті превалюють питання кримінального права; перевага надається вивченню прав особистості, менше уваги звертають на вивчення обов'язків; недостатньо наголошується на питанні особистої відповідальності людини за свою поведінку; відсутнє обґрунтування справедливості правових норм в їх інтерпретації; головний акцент робиться на заборонах, обмеженнях замість розкриття змісту їх моральних засад; відчувається розрив між змістом правових норм і конкретною поведінкою учнів.

            Завданнями правового виховання є:

            — озброєння учнів знаннями законів, підвищення їх юридичної обізнаності, систематичне інформування їх про актуальні питання права. Правові знання є тим підґрунтям, на якому формується правова свідомість. Вони допомагають учням співвідносити свої вчинки і поведінку своїх товаришів не лише із загальновідомими моральними нормами, а й з вимогами законів, коригувати свою поведінку, змінювати її у правильному напрямі. Значна частина школярів хоча й не знає конкретних правових норм, але не допускає правопорушень. Регулятором поведінки у цьому разі є дотримання норм моралі та звичаїв. Такі школярі не завдають шкоди іншим, не скоюють крадіжок та інших правопорушень, тому що керуються в конкретній ситуації певними моральними принципами;

            — формування в учнів правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації. Правові погляди мають бути засновані на загальних правових знаннях та уявленнях про державу і право, про правові відносини між людьми, про конституційні права та обов'язки особистості. Важливо, щоб ці знання і уявлення правильно відображали певні правові норми, адже інакше правові погляди будуть хибними;

            — формування в учнів поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання вимог законів. Такі якості виховують, розкриваючи соціальну суть і роль держави та права;

            — вироблення в учнів навичок і умінь правомірної поведінки. Звичку і вміння дотримуватися вимог права і моралі слід розглядати як продукт свідомого ставлення учнів до визнання свого громадянського обов'язку, до дотримання правових норм. Як правомірна, так і неправомірна поведінка залежать від певних мотивів. Одні учні дотримуються правових норм унаслідок глибокої переконаності; другі — тільки тому, що побоюються можливого покарання; треті гарною поведінкою намагаються досягти своїх егоїстичних цілей; четверті — тому, що їхню поведінку контролюють; п'яті звикли виконувати правила співжиття. Звісно, педагог мусить знати, якими мотивами керується учень, виконуючи норми закону;

            — формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам;

            — подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних явищ  життя. Специфічним недоліком правової свідомості окремих учнів є хибні уявлення про зміст правових норм.

            Зміст правового виховання визначається особливостями права як нормативно-регулятивного явища, його суспільними функціями і значенням в організації та управлінні суспільством. Законодавство України охоплює різні галузі права. Серед них чільне місце належить державному праву. Його норми регулюють найважливіші суспільні відносини, що закріплюють основи організації суспільства і правового становища особи, державного устрою. Особливим питанням державного права України є її Конституція як Основний Закон держави і суспільства.

            Реалізація завдань і змісту правового виховання учнів здійснюється передусім у процесі навчання. Вивчення гуманітарних предметів спрямоване на формування в них високих ідеалів, морально-правових якостей, непримиренності до аморальних явищ, правопорушень і злочинності. Дисципліни природничого циклу дають змогу торкнутися кола питань з різних галузей права, зокрема його нормативних актів щодо охорони природи, охорони праці, охорони здоров'я людини та ін. Важлива роль у правовому вихованні школярів належить курсу правознавства, у процесі вивчення якого вони знайомляться з усіма галузями права, здобувають знання, вміння і навички в системному вигляді.

            Правові знання, засвоєні на уроках, поглиблюються і розширюються у позакласній виховній роботі. Вибір форми чи методу виховного впливу залежить від його мети, змісту, вікових та індивідуальних особливостей учнів і можливостей педагогічного колективу школи. Обираючи методи і форми виховної роботи, важливо також ураховувати, чи популярні вони серед школярів, чи захоплюють їх, чи дають їм задоволення.

            Здійснюючи правове виховання на уроках і під час спеціальних виховних заходів, важливо розкривати зміст усіх галузей права, не зосереджуючи увагу учнів на якомусь одному з них (наприклад, кримінальному), оскільки в повсякденному житті вони керуватимуться основними їх положеннями. Розкриваючи конкретні правові норми, слід показувати їх зв'язок з правилами моралі, на яких вони базуються; ілюструючи випадки порушень норм права, не зловживати негативними прикладами, краще наводити ті, що демонструють, як треба діяти в подібній ситуації. Розповідаючи про злочини, не варто деталізувати факти, оскільки це може навчити окремих школярів методики скоєння злочину, треба розкривати суть негативних фактів так, щоб вони викликали відразу, а не захоплення ними. Завжди слід пам'ятати, що вирішальним моментом у правовому вихованні школярів є висока правова культура педагогів і відповідний правово-психологічний клімат у школі та в сім'ї учня.

         Активізації правового виховання сприяє щорічне проведення в навчально-виховних закладах оглядів-конкурсів на кращу організацію такої роботи, які проводяться відповідно до Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року, затверджених Міської та Районної програм правової освіти населення на 2011-2015 роки. Такі конкурси у нашому регіоні проводяться з ініціативи координатора з правової освіти населення – Хмельницького міськрайонного управління юстиції, члена міської та районної Міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення. В місті Хмельницькому та Хмельницькому районі за останні роки було організовано та проведено ряд виставок, конкурсів на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної діяльності. Так, наприклад, у 2012 році управлінням юстиції спільно із управлінням освіти Хмельницької міської ради організовано та проведено огляд-конкурс на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної діяльності серед навчально-виховних закладів міста Хмельницького. У 2013 році спільно із управлінням освіти Хмельницької міської ради- серед дошкільних навчальних закладів міста Хмельницького, а також спільно із управлінням культури та туризму - огляд-конкурс   серед бібліотек Хмельницької міської ЦБС.

     У лютому-квітні 2014 року управлінням юстиції спільно із управлінням освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації організовується та проводиться огляд-конкурс на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної діяльності серед навчально-виховних закладів Хмельницького району.

На ІІ півріччя 2014 року запланований районний конкурс на кращий молодіжний клуб правового спрямування при сільських бібліотеках. 

Категорія: На допомогу вчителю. | Додав: admin_Oksana (08.02.2015)
Переглядів: 119 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Погода